Na Walnym Zgromadzeniu członków Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, które odbyło się 15 marca w Lublinie, wyłonione nowe władze Towarzystwa. W wyniku wyborów przewidziane w statucie funcje zostały objęte przez następujące osoby:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Lech W. Zacher
Wiceprzewodniczący - dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw.
Członek Zarządu - dr hab. Agnieszka Lekka-Kowialik, prof. nzw.
Członek Zarządu - dr Alina Betlej
Członek Zarządu - dr Łukasz Nazarko
Skarbnik - dr inż. Katarzyna Midor
Sekretarz - dr Krzysztof Michalski

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020. Na poprzedzającym Walne Zgromadzenie zebraniu Zarządu PTOT przyjęto w poczet członków zwyczajnych dziewięć osób.