ODWOŁANE Walne Zgromadzenie oraz Konferencja PTOT
20 marca 2020, Białystok

ODWOŁANE Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii odbędzie się 20 marca 2020 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Walne Zgromadzenie będzie połączone z konferencją naukową. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTOT oraz osoby zainteresowane problematyką oceny technologii.

Informacje organizacyjne:

  • Miejsce spotkania: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (Sala Rady Wydziału, budynek dziekanatu, I piętro). Adres: ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin [link Google Maps]
  • Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu i konferencji jest bezpłatne.
  • Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę, słodkie przekąski. Istnieje możliwość zakupu obiadu na terenie kampusu
  • Uprzejmie prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa wysyłając e-mail na adres l.nazarko@pb.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 517 242 798 (dr Łukasz Nazarko).
  • Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń referatów na adres l.nazarko@pb.edu.pl

Program ramowy

 11.00-11.30     Kawa powitalna
 (Zgromadzenie Zarządu PTOT)
 11.30-11.45     I termin Walnego Zgromadzenia
 11.45-12.30     II termin Walnego Zgromadzenia
 12.30-12.40     Otwarcie konferencji
 dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 
 prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Przewodniczący PTOT
 12.40-13.30     Participatory methods in Technology Assessment
 Geert Munnichs, Rathenau Institute, Holandia
 13.30-14.15     obiad
 14.15-15.30     Prezentacja monografii Ocena technologii - nowe wyzwania dla filozofii nauki i ogólnej metodologii nauk
 Krzysztof Michalski, Politechnika Rzeszowska

 Dyskusja
 15.30-15.50     Krytyczna analiza genezy filozofii techniki w koncepcji Carla Mitchama
 Kamil Szymański, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 Streszczenie W wystąpieniu dokonam zaprezentowania oraz analizy podziału, który występować ma w ramach filozofii techniki. Podział ten został zaproponowany przez Carla Mitchama - jednego z istotnych, współczesnych filozofów techniki. Wyróżnił on dwie odrębne i rozwijane równolegle tradycje, które po dziś dzień mają być obecne w filozofii techniki - inżynieryjną filozofię techniki oraz humanistyczną filozofię techniki. Niektórzy z badaczy, np. Marc de Vries, sugerują, że podział zaproponowany przez Mitchama jest tak naprawdę podziałem wynikającym ze sposobu uprawiania filozofii, tj. jest tożsamy z podziałem na tradycję analityczną i kontynentalną. Inni zaś, jak Don Ihe, że jest to podział na ujęcia techno-utopijne i techno-katastroficzne. W wystąpieniu przedstawię genezę i charakterystykę tradycji zaproponowanych przez Mitchama, a także postaram się pokazać, że interpretacje koncepcji Mitchama które proponują Vries i Ihde nie są do końca trafne.

 15.50-16.10     Ludzie i androidy. Podobieństwo robota do człowieka w koncepcji Hiroshiego Ishiguro
 Monika Małek-Orłowska, Politechnika Wrocławska

 Streszczenie Mój projekt badawczy skupia się wokół koncepcji konstruowania i wykorzystania androidalnych robotów, stworzonej przez Hiroshiego Ishiguro. Prezentowana przez niego wizja dotycząca roli i funkcji androidów w społeczeństwie została zbudowana na specyficznie pojmowanej koncepcji podobieństwa do człowieka. Jej punktem wyjścia była hipoteza Masahiro Moriego o dolinie niesamowitości. W przeciwieństwie do Moriego, Ishiguro twierdzi, że poprzez dążenie do perfekcyjnego odzwierciedlenia człowieka w robocie mamy szansę na przezwyciężenie problemu doliny. Moja refleksja koncentruje się wokół trzech głównych obszarów badawczych rozwijanych przez Ishiguro: istoty podobieństwa robota do człowieka, roli i funkcji androidów obecnie i w przyszłości, a także potrzeby tworzenia nauki o androidach.

 16.10-16.30     Wystąpienie 3
 Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń referatów
 16.30-16.50     Wystąpienie 4
 Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń referatów
 16.50-17.10     Wystąpienie 5
 Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń referatów