Na Walnym Zgromadzeniu członków Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, które odbyło się 17 września 2021 roku w trybie hybrydowym, wyłoniono nowe władze Towarzystwa. W wyniku wyborów przewidziane w statucie funcje zostały objęte przez następujące osoby:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Wiceprzewodnicząca - dr hab. Agnieszka Lekka-Kowialik, prof. KUL
Wiceprzewodnicząca - dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚl
Członek Zarządu - prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Członek Zarządu - dr Alina Betlej
Członek Zarządu - dr Łukasz Nazarko
Skarbnik - dr inż. Katarzyna Midor
Sekretarz - dr Bartłomiej Knosala

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2023. Jej członkami zaostali: dr hab. Waldemar Czajkowski, prof. PŚl, dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL oraz dr hab. Urszula Soler, prof. KUL.