Aktualności

Dowiedz się więcej

Zarząd PTOT

Dowiedz się więcej

"Ocena technologii to kwestia społecznej odpowiedzialności nie tylko za świat dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń."

Deklaracja ideowa

Władze


team member
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak / Przewodniczący

team member
dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL / Wiceprzewodnicząca

team member
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚl / Wiceprzewodnicząca

team member
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska / Członek Zarządu

team member
dr Alina Betlej / Członek Zarządu

team member
dr Łukasz Nazarko / Członek Zarządu

team member
dr inż. Katarzyna Midor / Skarbnik

team member
dr Bartłomiej Knosala / Sekretarz

Cele PTOT

  • Opracowywanie nowatorskich koncepcji oceny technologii oraz udoskonalanie metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych w ocenie technologii.
  • Integracja środowisk naukowych wokół idei oceny technologii i integracja kompetencji rozproszonych w różnych dyscyplinach naukowych.
  • Realizacja specjalistycznych projektów badawczych z zakresu oceny technologii, wczesnego rozpoznania i wczesnego ostrzegania.
  • Tworzenie odrębnych jednostek o charakterze „non-profit”, zajmujących się prowadzeniem badań, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji naukowej, organizowaniem procedur i procesów partycypacyjnych, publicznym komunikowaniem rezultatów badań i kształceniem w obszarze oceny technologii i obszarach pokrewnych.
  • Zacieśnianie współpracy z organami ustawodawczymi i administracją publiczną wszystkich szczebli na rzecz praktycznego wykorzystania rezultatów oceny technologii w publicznych procesach decyzyjnych
  • Upowszechnianie wiedzy o ocenie technologii poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą i opiniodawczą.
  • Inicjowanie i zacieśnianie współpracy z zagranicznymi partnerami działającymi w obszarze oceny technologii w celu wymiany doświadczeń.

Aktualności


Walne Zgromadzenie PTOT 2023

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze, 23 marca 2023Prof. Lech Zacher (1942-2022)

Żegnamy jednego z inicjatorów Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Wybitnego naukowca, myśliciela, futurologa, Mistrza i przyjaciela.


PTOT jest partnerem w projekcie SHIELD finansowanym z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Projekt dotyczy ochrony miejsc kultu przed ryzykiem aktów ekstremistycznych. Dzięki zastosowaniu analizy czynników ryzyka, SHIELD ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa miejsc kultu poprzez poprawę koordynację, współpracę oraz komunikację między organami ścigania, władzami, przywódcami i wspólnotmai religijnymi. 

Archiwum aktualności

Ocena technologii